perspectiva
NORMALIZACIÓN
IMAXE

SITIO

DESCRIPCIÓN
 
Artigo da Enciclopedia Libre Universal con bos debuxos das vistas normalizadas dunha peza. Contén interesantes enlaces a outros conceptos.
 
Páxina con boas ilustracións na que se recolle toda a información importante relativa ao uso de normas industriais na construción e debuxo de pezas.
 
Recurso interactivo sobre normalización realizado por José Antonio Cuadrado Vicente. Permite coñecer a parte teorica e facer múltiples exercicios sobre cortes, seccións, roturas e acotación.
 
Páxina da Comisión Interuniversitaria de Galicia na que no apartado "exames, criterios e solucións" poden consultarse as probas de selectividade de debuxo técnico desde o ano 2001.
 
Curso de iniciación ao sistema diédrico no que se van presentando os elementos fundamentais a través de sinxelas animacións.

Páxina principal Navegación Diedrom